Developments in soil salinity assessment and reclamation : innovative thinking and use of marginal soil and water resources in irrigated agriculture /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: SpringerLink (Online service), International Conference on Soil Classification and Reclamation of Degraded Lands in Arid Environments
Tác giả khác: Shahid, Shabbir A., Abdelfattah, Mahmoud A., Taha, Faisal K.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dordrecht ; New York : Springer, 2013.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: