Restoration of coastal dunes /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Martínez, M. L. 1963-, Gallego-Fernández, Juan B., Hesp, P.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin ; New York : Springer, 2013.
Loạt:Springer series on environmental management.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: