Elasticity

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Barber, J. R.
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: Điện tử
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dordrecht : Springer, c2010.
Phiên bản:3rd rev. ed.
Loạt:Solid mechanics and its applications ; v. 172.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: