Vision Based Autonomous Robot Navigation Algorithms and Implementations /

This book is devoted to the theory and development of autonomous navigation of mobile robots using computer vision based sensing mechanism. The conventional robot navigation systems, utilizing traditional sensors like ultrasonic, IR, GPS, laser sensors etc., suffer several drawbacks related to eithe...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Chatterjee, Amitava. (Tác giả), Rakshit, Anjan. (Tác giả), Nirmal Singh, N. (Tác giả)
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin : Springer, 2013
Loạt:Studies in Computational Intelligence, 455
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33965-3
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: