Hydrostatic and hydrodynamic transmissions /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: British Standards Institution
Tác giả khác: Council of Engineering Institutions, Design Council, Edghill, C. M.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : Oxford University Press for the Design Council, the British Standards Institution and the Council of Engineering Institutions,
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: