Epidemiology and biostatistics : an introduction to clinical research /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kestenbaum, Bryan
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Adeney, Kathryn L., Shoben, Abigail B., Weiss, Noel S., 1941-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Dordrecht ; New York : Springer, 2009
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!