Cell and tissue reaction engineering /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Eibl, Regine
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berlin : Springer, 2009
Loạt:Principles and practice series,
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!