Katzenstein and Askin's surgical pathology of non-neoplastic lung disease

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Katzenstein, Anna-Luise A.
Định dạng: Sách
Được phát hành: Philadelphia Saunders 2006
Phiên bản:4th ed.
Loạt:Major problems in pathology
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: