Longitudinal joints : problems and solutions /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Brock, J. Don
Tác giả của công ty: National Asphalt Pavement Association
Tác giả khác: Skinner, Tom
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham, MD : National Asphalt Pavement Association, 1997.
Loạt:Quality improvement series (National Asphalt Pavement Association) ; 121
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: