Methods of test for textiles

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: British Standards Institution
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: 1974
Loạt:BS handbook 1p.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: