Universal decimal classification. UDC 159.9: Psychology

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: British Standards Institution
Tác giả khác: International Federation for Documentation
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: British Standards Institution, 1969
Loạt:FID publication no.179 1000 159.9 : 1969 BS (Series) 159.9 : 1969 , English full ed International Federation for Documentat??????????????????????????????4???????????????????6?????????4??????4????????�???????????????????????????????????????????????????
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: