Universal decimal classification. UDC 73/76: Fine and applied arts

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: British Standards Institution
Tác giả khác: International Federation for Documentation
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: British Standards Institution, 1968
Loạt:FID publication no.179 1000 73/76 : 1968 BS (Series) 73/76 : 1968 , English full ed International Federation for Documentat
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: