Universal decimal classification. UDC 611: Anatomy

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: British Standards Institution
Tác giả khác: International Federation for Documentation
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: British Standards Institution, 1968
Loạt:FID publication no.179 1000 61p.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: