Kajian biologi dan kimia kulat yang diasingkan daripada liken chrysothrix candelaris

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Suprantini, Rini Tria
Định dạng: Microfilm
Ngôn ngữ:Malay
Được phát hành: Bangi : Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2005
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!