Pengoptimuman penghasilan beta-siklodekstrin dari kanji sagu

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lau, Sing Hui
Định dạng: Microfilm
Ngôn ngữ:Malay
Được phát hành: Bangi : Perpustakaan Tun Seri Lanang, 2004
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Số hiệu: